COMPRADOR

Estàs interessat en comprar. Tens dubtes? És normal. A continuació et donem la informació més important que has de tenir present de cares a assegurar-te que tot el procés et resulti fàcil i segur. T’expliquem tant en què et podem ajudar, com els conceptes clau que has de tenir en compte.

Què fem per tu?

GESTIÓ DE LA COMPRA

T’assessorem i ajudem en el procés de compra: Millors opcions i millor preu

Comprovem la titularitat real de la finca: Per identificar el venedor i les possibles càrregues econòmiques pendents (hipotecada o embargada)

Fem les gestions urbanístiques amb l’ajuntament de la localitat per assegurar: Que estigui al dia de l’IBI i que no tingui cap afectació urbanística

Gestió amb la comunitat de propietaris (en el cas que l’habitatge el tingui) per confirmar si està al dia dels pagaments de quotes, es preveu alguna obra o despesa important, així com l’import de la despesa mensual

T’ajudem a conèixer l’antiguitat real de la finca, els serveis comuns, l’estat de les instal·lacions elèctriques i d’altres subministraments

Ens assegurem que l’habitatge estigui realment desocupat i no hi ha cap contracte d’arrendament o en situació d’ocupació que en dificulti la compra

T'AJUDEM AMB EL
CONTRACTE PRIVAT

No formalitzat davant de notari, el qual inclou:
El comprador i el venedor
Els aspectes físics i legals de l’habitatge
La forma de pagament
Les estipulacions de compra (condicions, preu exacte, moment de lliurament de les claus, etc.)

T'AJUDEM AMB
L'ESCRIPTURA PÚBLICA
DE COMPRA-VENDA

Davant de notari, en la qual s’identifiquen:
El comprador i el venedor
L’estat físic i legal de l’habitatge
El seu valor
La forma de pagament
Les obligacions fiscals que se’n deriven

REGISTRE DE LA PROPIETAT

T’ajudem a inscriure l’habitatge al Registre de la Propietat: com a garantia que us heu convertit en el propietari legal de l’habitatge

T'AJUDEM A L'ARBITRATGE
DE CONSUM

De forma gratuïta
Com a via per resoldre possibles conflictes de futur

ET PROTEGIM DE FRAUS

Som professionals col·legiats i degudament regulats
T’ajudem amb el sistema arbitral de consum, per poder resoldre amb caràcter vinculant, i de manera ràpida i gratuïta, les diferències que puguin sorgir
Evitem que compris un habitatge no regularitzat
Evitem que paguis despeses innecessàries degudes a la falta de regularització del propietari

TOTAL TRANSPARÈNCIA, DES DEL PRIMER MOMENT

TOTAL TRANSPARÈNCIA,
DES DEL PRIMER MOMENT

FINQUES MOLAS T'AJUDEM

T'AJUDARÀ SABER T'AJUDARÀ SABER

L’opció de compra és el dret que et permet disposar d’un marge de temps per acabar de decidir la compra o no de l’habitatge.

Quan s’arriba al compromís de compra, és molt habitual firmar un contracte privat en que es dóna una quantitat a compte de la totalitat de la vivenda (arres o fiança). En aquest contracte s’ha d’especificar les característiques de l’operació:

 • Habitatge que es transmet
  Preu
 • Forma de pagament
 • Condicions en cas de desdir-se’n una de les parts.

Serveix per garantir al venedor que compraràs l’habitatge. Aquests diners es descompten del preu total un cop s’hagi formalitzat els papers. Lliurem un document firmat conforme s’ha fet aquesta paga i senyal. La quantia pot arribar fins al 10% del preu total de l’habitatge. En cas de no complir-se el contracte de compra:

 • Si te’n fas enrere: perdràs aquests diners.
 • Si el propietari ven l’immoble a una altra persona: t’haurà de tornar el doble de la quantitat acordada.

És el document que et fa legalment propietari de l’habitatge i on consten els drets i les obligacions tant teves com del venedor. El contracte pot ser tant privat com públic. Ha d’incloure:

 • La identificació de les parts
 • La descripció de l’immoble venut i els annexos (garatges, etc.)
 • La superfície útil
 • Les zones comunitàries
 • Els estatuts de la comunitat de propietaris (si n’hi ha)
 • El preu
 • La modalitat de pagament
 • Els impostos aplicables (transmissions patrimonials per habitatges de segona mà o l’IVA pels habitatges d’obra nova).
 • Les condicions de compravenda
 • Les penalitzacions aplicables a totes dues parts en cas d’incompliment del contracte

L’escriptura pública es converteix en l’eina indispensable per poder registrar l’habitatge al Registre de la Propietat de la localitat on aquest estigui situat. Per poder-lo efectuar caldrà entregar el justificant de diversos pagaments:

 • Habitatge antic: impost sobre transmissions patrimonials.
 • Habitatge nou: l’IVA.

.

LLOGATER

LLOGATER

SÓC

COMPRADOR

COMPRADOR

.

PROPIETARI

PROPIETARI

SÓC

LLOGATER

LLOGATER

PROPIETARI

PROPIETARI